We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:
Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingü.stica gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Chinese:
我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Vietnamese:
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Korean:
저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

French:
Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d’assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d’entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l’anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Tagalog:
Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Russian:
Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

German:
Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Gujarati:
અમે યોગ્ય પગલાં લેવા જે લોકો ભાષાઓ બોલે છે અમે અમારા વ્યવહારમાં સાંભળવા શક્યતા છે અને જે ઇંગલિશ તેમજ ડેન્ટલ કેર અમારી આપેલી વિશે અમને વાત કરવા પૂરતી વાત નથી ફ્રી ઓફ ચાર્જ ભાષા સહાય સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે કરશે.

Arabic:
سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من

المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان

التي نقدمھا.

Portuguese:
Tomaremos medidas razoáveis para prestar serviços de assistência de linguagem livres de encargos para as pessoas que falam línguas que poderemos ouvir na nossa prática e que não falam Inglês bem o suficiente para nos falarem sobre os cuidados odontológicos que estamos a fornecer.

Japanese:
実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそれほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Ukrainian:
Ми вживаємо необхідні заходи, щоб надати безкоштовні послуги перекладача для спілкування мовами, з якими ми стикаємось в нашій практиці з клієнтами, які не володіють англійською мовою достатньо, щоб обговорити з нами стоматологічні послуги, які ми надаємо.

Hindi:
हम उचित कदम उठाने के लिए लोग हैं, जो भाषाओं में बोलते हैं कि हम अपने व्यवहार में सुनने के लिए की संभावना है और जो अंग्रेजी अच्छी तरह से दंत चिकित्सा देखभाल हम प्रदान कर रहे हैं के बारे में हमसे बात करने के लिए पर्याप्त नहीं बोलते हैं करने के लिए स्वतंत्र के प्रभारी भाषा सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए होगा।

Mon-Khmer, Cambodian:
យើងនឹងចាត់វិធានការសមរម្យដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជំនួយខាងភាសាដោយឥតគិតនៃការទទួលខុសត្រូវដល់មនុស្សដែលនិយាយភាសាយើងទំនងជាដើម្បីស្តាប់នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងនិងដែលមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយជាមួយយើងអំពីការថែរក្សាធ្មេញដែលយើងត្រូវបានផ្តល់នូវ។

Non-Discrimination Language Agreement

Click to Download

Non-Discrimination Agreement

Click to Download

Making Winnsboro Smile

Welcome to the practice of Dr. Philip C. Wilkins, where we strive to exceed your expectations through our friendly staff, modern office and professional results. We are located in downtown Winnsboro, South Carolina at 124 North Congress Street.

Contact Info

For an appointment contact us today!

(803) 635.6162

pcwilkins@truvista.net

124 N. Congress Street, Winnsboro, SC

Philip C. Wilkins, DMD

  • Contact Us